Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Uw Bemiddeling

 1. vennootschapsadvies.be is een product van Wim Dom, 2221 Booischot, Klokputten 16, KBO nr. 0603.984.059. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die vennootschapsadvies.be aanbiedt aan haar Opdrachtgevers. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk bezwaar, erkent iedere Opdrachtgever expliciet kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en er zich aan te houden. Algemene voorwaarde uitgaande van hem zijn geenszins tegenstelbaar en houden geenszins enige afwijzing in van onderstaande voorwaarden, behoudens afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst getekend door beide partijen
 2. Al de aanbiedingen van vennootschapsadvies.be, mede inbegrepen de prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend. De Overeenkomst komt pas tot stand na ontvangst door vennootschapsadvies.be van de door de Opdrachtgever voor akkoord geretourneerde prijsofferte. Voor deze uitdrukkelijke bevestiging kan het aanbod steeds vormvrij worden herroepen.
 3. De termijnen vermeld in de offertes en/of Overeenkomst houden slechts een middelenverbintenis in, in hoofde van equilaw.be. Vertraging in een termijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch op eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst door de Opdrachtgever.
 4. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de Overeenkomst dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 50% van het factuurbedrag. vennootschapsadvies.be is gerechtigd de Overeenkomst niet uit te voeren bij gebreke aan betaling van het volledige bedrag van de voorschotfactuur.
 5. vennootschapsadvies.be behoudt zich het recht voor de overeengekomen prestaties door derden te laten uitvoeren. 
 6. vennootschapsadvies.be behoudt zich het recht voor de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, wco alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Opdrachtgever.
 7. De annulering van een door de Opdrachtgever geplaatste opdracht/bestelling is mogelijk zolang De heer Wim Dom zijn werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 500,00 EUR, onverminderd het recht van De heer Wim Dom op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. 
 8. Iedere natuurlijke persoon of vennootschap die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden Overeenkomstig art. 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, voor zover de derde in gebreke zou blijven de factuur te betalen binnen de contractuele voorziene termijn, zelfs voor zover De heer Wim Dom met de wijze van facturering akkoord ging.
 9. De facturen van De heer Wim Dom zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur of bij het ontbreken van een vervaldatum uiterlijk 30 kalenderdagen na factuurdatum.
 10. Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een factuur wordt het saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar. In dergelijk geval is eveneens een verwijlintrest van 1 % per maand van rechtswege verschuldigd vanaf de factuurdatum, dit zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning. Iedere begonnen maand telt als volledige maand. Daarenboven is in de hiervoor vermelde gevallen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling noch aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de gecontracteerde prijs, excl. BTW, met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht van De heer Wim Dom op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. 
 11. Bij niet betaling behoudt De heer Wim Dom zich het recht voor om verdere leveringen/diensten/prestaties of bestellingen op te schorten tot aan volledige betaling van de sommen vermeld in artikel 1.12. Tevens behoudt zij zich het recht voor om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 12. Klachten aangaande de factuur zijn slechts ontvankelijk mits nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klachten betrekking hebben en voor zover ze aan De heer Wim Dom schriftelijk gemeld worden binnen de zeven werkdagen na factuurdatum. De bewijslast van de tijdigheid ligt bij de Opdrachtgever. Indien geen protest van de factuur plaatsvindt binnen voormelde datum, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de Opdrachtgever.
 13. De aansprakelijkheid van De heer Wim Dom met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van De heer Wim Dom. De totale aansprakelijkheid van De heer Wim Dom zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan De heer Wim Dom werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.  Alleszins is de aansprakelijkheid van De heer Wim Dom beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar beroepsaansprakelijkheid worden uitbetaald.
 14. De heer Wim Dom verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van De heer Wim Dom zijn middelenverbintenissen. De heer Wim Dom is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Opdrachtgever.
 15. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere bepalingen ervan die onverminderd van kracht zullen blijven. Een afstand van een recht of aanspraak uit deze Algemene Voorwaarden kan enkel geschieden mits deze afstand uitdrukkelijk wordt gedaan en schriftelijk wordt meegedeeld. 
 16. Op alle offertes en Overeenkomsten van De heer Wim Dom is Belgisch recht van toepassing. De hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen zijn exclusief bevoegd voor elk geschil dat mocht ontstaan betreffende de totstandkoming, uitlegging, uitvoering van een Overeenkomst.  Partijen zullen echter, vóór het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter, de zaak pogen in der minne te regelen